ขอบข่ายการออกข้อสอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ประเภทข่าว : Education_News

วันที่ประกาศข่าว 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13:57:34


ขอบข่ายการออกข้อสอบประเมินผลกลางภาค
2nd Semester / Academic Year 2018 Grade 8 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วิชา / Subject เนื้อหา / Topic and Details ตัวชี้วัด/Indicator
ผลการเรียนรู้/Learning Outcome หมายเหตุ / Reference
English
(EN22102) Unit 5:
Grammar: Present perfect tense with ever and never, yet, just and already, for and since
Present perfect and past simple
Linking words: so and because

Vocabulary: words with go, ride and learn, sport and personal information, useful expressions

Reading: Understanding the main idea F1.1 Gr8/1 Act in compliance with requests, instructions, clarifications, and simple explanations heard and read.
F1.1 Gr8/2  Accurately read aloud texts, news, advertisements and short poems by observing the principles of reading.
F1.1 Gr8/3  Specify/write sentences and texts related to various forms of non-text information read.
F1.1 Gr8/4 Choose the topic and main idea, tell supporting details and express opinions about what has been heard and read, as well as provide justification and simple examples for illustrations 1. Textbook
2. Notebooks
3. Worksheets
4. Powerpoint
Health Education
(HP22103)
Unit 6 Emotion and Stress
• Emotion and stress and their effects on health
• Basic symptoms of people with mental problem
• Practicing emotional and stress management
Unit 7 Choosing Health Service
• Health service system
• Health service management in Thailand
• How to choose health services properly
Health security scheme HP 4.1 G. 8/5,6: Explain the basic characteristics and the symptoms of those who have mental health problems
Recommend the self-conduct methods to manage emotions and stress
HP 4.1 G. 8/1: Choose to take the health services with proper reasons
Health Book pages 101 to 141
Science
(SC22102) Elements and Compounds

Phase changes and Solution formation


Chemical Reaction


Chemical reactions in daily life and their effects upon environment.


Food and Addictive Substances Strand 3: Matters and Properties of Matter
Standard   Sc3.1:  Understanding of properties of substances; relationship between properties of substances and structures and binding forces between particles; investigative process for Seeking knowledge and scientific mind; and communicating acquired knowledge for useful purposes  

Sc3.1.1 Explore and explain
components and properties of elements and compounds.

Sc3.1.2 Search for data and compare properties of metallic, non-metallic semi metallic and nuclear elements and apply the knowledge gained for useful purposes.

Sc3.1.3 Experiment and explain principles of substance separation by applying methods of filtering, crystallisation, expunctions, distillation and chromatography, and apply the knowledge gained for useful purposes.
Standard   Sc3.2 :  Understanding of principles and nature of change in the state of substances; solution formation; reaction; investigative process for seeking knowledge and scientific mind; and communication  of acquired knowledge that could be applied for useful purposes 

Sc3.2.1 Experiment and explain changes in properties, mass and energy when substances have chemical reactions as well as explain factors affecting the chemical reactions.

Sc3.2.2 Experiment, explain and write chemical equations of reactions of various substances, and apply the knowledge gained for useful purposes.

Sc3.2.3 Search for data and discuss effects of chemical substances and chemical reactions on living things and the environment.

Sc3.2.4 Search for data and explain proper and safe application of chemical substances as well as methods of protection from and remedies for harm from use of chemical substances

Sc 3.2.5 Discuss the effects of addictive substances on various systems of the body, and guidelines for self-protection from addictive substances. Worksheets
(chapter tests and monthly test)

Notebook (exercise notebook, lecture and vocabulary)

Textbook 

Math
(MA22102) Learning Unit 1: Introduction to Real Numbers
Writing fractions as repeating decimals and vice versa
Real numbers
Square roots and finding square root of real numbers
Cube root and finding cube root of real numbersLearning Unit 2: Pythagorean Theorem
Pythagorean theorem
Reverse of Pythagorean theorem
Applications
Strand 1: Numbers and Operations
Standard M1.1: 2 Distribute prescribed real numbers and give examples of rational and irrational numbers.
Standard M1.4: 1 Describe the relation among real numbers, rational numbers, and irrational numbers.
Standard M1.1: 3 Explain and specify square roots and cube roots of real numbers.
Standard M1.2: 1 Find square root and cube root of integral numbers by separating factors for the purpose of problem-solving as well as be aware of validity of the answers.
Standard M1.2: 2 Explain results of finding square root and cube root of integral numbers, fractions and decimals, and express the relationship between exponents and roots or real numbers.
Standard M1.3: 1 Find estimates of square root and cube root of real numbers, which can be aware as validity of the answers.

Strand 3: Geometry
Standard M3.2: 2 Apply Pythagors’ Theorem and converse for reasoning and problem-solving.

Strand 6: Mathematical Processes and Skills
Standard M6.1: 1 Apply varied methods to solve the problems. 
Standard M6.1: 2. Use mathematical process, skill, and knowledge and technology to solve the problems in different situations appropriately.
Standard M6.1: 3. Provide reasoning for decision-making and make a conclusion appropriately.
Standard M6.1: 4. Use mathematical symbols and language in communication, interpretation, and presentation clearly and accurately.
Standard M6.1: 5. Link various
bodies of mathematics knowledge
and apply mathematical process,
principles, and knowledge to link
with other disciplines. Worksheets
 ( chapter tests  and monthly test )

Notebook ( exercise notebook, lecture and vocabulary )

Textbook 

Social Studies
(SO22103) • Meaning and importance of Geography
• Geographical tools
• Types of photographs and their uses
• Physical Geography of Europe
- Location, border and size
- Regions
- Climate and weather
• Social characteristics of Europe
- Population
- Culture
- Economy
- Transportation
• Environment of Europe
- Physical and Human Environment
- Natural Resources
- Environmental Problems So 5.2 Gr8/1 Use geographical instruments for collecting, analyzing and presenting data on physical and social characteristics of Europe and Africa
So 5.2 Gr8/2 Specify guidelines for conservation of natural resources and environment of Europe
So5.2 Gr8/3 Explore and discuss the environmental problems of Europe • Notebook
• Worksheets
• Review sheets
• Handouts
• PPT
Chinese
(CH22202) A1
1、第五课《我生病了》
        词汇,正确书写健康疾病词汇。
         能使用祈使句
2、水灯节
        水灯节词汇、了解文化现象
A2班:
1、U2-L6 《我的宠物》:能够描述我的宠物,包括长什么样子,叫什么名字,喜欢什么,我为宠物做什么。
2、U3-L7 《我家附近有商场》:能够掌握方位词的描述,以及公共设施的描述与表达。
B班:
unit 4
1、说明学校课程
2、评价一件事的难易程度
3、介绍自己喜欢的运动
unit 5
4、说明天气  A1 
1、掌握课文词汇,能够看拼音书写
2、语法句型

A2班:
1、能够掌握新课的单词、句型、语法。
2、语法“过”、“因为……所以……”、“虽然……但是……”“有点儿”等。
3、能够掌握方位词,能够准确描述自己家附近的建筑、公共设施等等,并能够进行对话。能够表述成文。

B班:
1、能够介绍自己的课程
2、能够评价一件事的难易程度
3、能够介绍各种运动
4、能够描述天气
A1 
1、书本
2、Worksheet
3、练习册
A2班:
1、worksheet
2、书
3、习作簿
4、小测验QUIZ
5、A2班期中考试复习词汇表。
B班:
Textbook unit 4、5(lesson 10 to lesson 13):词语、句子。
Work sheets:汉字、句子。
作文薄(notebook):笔记和作文
ภาษาไทย
(ท22102) หลักภาษาและการใช้ภาษา
- การเขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นจากสื่อต่างๆ
- การแต่งโคลงสี่สุภาพ
วรรณคดีและวรรณกรรม
- กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
- โคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ท 2.1 ม.2/7 เขียนวิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความรู้ ความคิดเห็น หรือโต้แย้งในเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล 
ท 3.1 ม.2/3 วิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และความน่าเชื่อถือของข่าวสารจากสื่อต่างๆ
ท 4.1 ม.2/3 แต่งบทร้อยกรอง
ท 5.1 ม.2/2 วิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ
ท 5.1 ม.2/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน - หนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษา
- หนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม
สมุด
คณิตศาสตร์(พื้นฐาน)
(ค22102) เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ค 2.2 ม.2/5 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเราขาคณิต สมบัติของรูปเราขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเราขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ แบบฝึกหัดและใบงาน
คณิตศาสตร์(เพิ่มเติม)
(ค22202) เรื่อง  การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
เรื่อง  สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
-  แยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได้
- แก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยการใช้การแยกตัวประกอบ
- แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลังสองตัวแปรเดียวโดยการใช้การแยกตัวประกอบ
- ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ แบบฝึกหัดและใบงาน
วิทยาศาสตร์
(ว22102) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ธาตุและสารประกอบ ว.3.1 ม.2/1 สำรวจและอธิบายองค์ประกอบสมบัติของธาตุและสารประกอบ
ว.3.1 ม.2/2 สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ  ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ และ                  ธาตุกัมมันตรังสี และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สังคม
(ส22103) หน่อยการเรียนรู้ที่ 3 พระสงฆ์
 -  ประวัติพุทธ พุทธสาวิกา  ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
 -   ศาสนพิธี
 -   มรรยาทของพุทธศาสนิกชน
 -   ทิศ 6
ส 1.1 ม.2/6 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด
ส 1.2 ม.2/1 ปฏิบัติตนตัวอย่างเหมาะสมต่อบุคคลต่างๆ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด
ส 1.2 ม.2/2 มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด
ส 1.2 ม.2/3 วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธีและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง
หน้าที่พลเมืองฯ
(ส22204) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
-  การดำเนินชีวิตตามวิถีประชาธิปไตย
-  การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ  (ข้อ6) ปฏิบัติเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
(ข้อ7) มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ  หนังสือเรียนหน้าที่พลเมือง
ประวัติศาสตร์
(ส22104) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา
-พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา
-ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรม
-บทบาทและผลงานของบุลสำคัญ
-ความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยา ส 4.3 ม.2/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา
ส 4.3 ม.2/3 ระบุภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี และอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าว ต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา หนังสือประวัติฯ
ใบงาน

Copyright © 2011 Designed by Sunflower Trilingual School
Sunflower Trilingual School 39/10 Moo 4 Ekachai-Sethakit Rooad, Kogkrabue, Muang, Samutsakorn 74000
Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4 Fax : (034)823 470
Email : info@sunflowerschool.ac.th