ขอบข่ายการออกข้อสอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ประเภทข่าว : Education_News

วันที่ประกาศข่าว 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13:45:12


ขอบข่ายการออกข้อสอบประเมินผลกลางภาค
2nd Semester / Academic Year 2018-2019 Grade 6
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิชา / Subject เนื้อหา / Topic and Details ตัวชี้วัด/Indicator
ผลการเรียน/Leaning Outcome หมายเหตุ / Reference
English
(EN16101) Units 9-11
Grammar
Phrase, Clause, 
Direct and Indirect Speech,
Sentence Function,
Past Passive Voice

Vocabulary
Homonyms,
Reporting Verbs,
Present Participle,
Irregular Past
Participle

Reading
Poetry Structure,
Passage
Comprehension
F1.1.G6.1: Act in
compliance with
others, requests, and
instructions heard or
read.
F1.1.G6.2:
Accurately read
aloud texts, tales and
short poems by
observing the
principles of reading.
F1.1.G6.3: Choose/
specify the sentences
or short texts
corresponding to the
meanings of symbols
or signs read.
F1.1.G6.4: Tell the
main idea and
answer questions
from listening to and
reading dialogues,
simple tales and
stories.
F1.3.G6.2: Draw
pictures, plans,
charts, and tables to
show various data
heard or read.
F1.3.G6.3: Speak/
write to express
opinions about
various matters
around them. Textbook 
Worksheets
Notebook

Health and Physical Education
(HP16101) Unit 3
 Chapter 4: Surround environment

 Environmental problems
  Effect of environmental 
                     problems on health
 Preventing and solving environmental problems affecting health
Chapter 5: Communicable diseases 
 Communicable diseases
 Signs and symptoms
 Responsible actions for public communicable diseases prevention H4.1 Gr.6/1: Show behavior for preventing and solving environmental problems affecting health
H4.1 Gr.6/2: Analyze the effects from spreading of diseases and propose guidelines for preventing important communicable diseases prevalent in Thailand
H4.1 Gr.6/3: Show behaviors indicating responsibility for health for all.
Textbook 
Worksheets
Notebook

Science
(SC16101) Chapter 4 – Matter
• What is matter?
• Changes in substances
• Classification of substances based on their uses
• Separation techniques Sc 3.1.1 Experiment and explain properties of solids, liquids and gases. 
Sc 3.1.2 Categorise substances into groups by using their state or other student-prescribed criteria prescribed. 
Sc 3.1.3 Experiment and explain separation of materials through sifting, precipitation, filtering, sublimation and evaporation.
Sc 3.1.4 Explore and categorise various substances used in daily life by using their properties and utilization for useful purposes as criteria.

Sc 3.1.5 Discuss selection of correct and safe application of each kind of substance
Sc 3.2.1 Experiment and explain properties of substances when they dissolve and change their state.
Sc 3.2.2 Analyse and explain the changes resulting in transition of substances to new 1.Science textbook – p. 73-95
2. Science workbook
3. notebook
4. worksheets
Math
(MA16101) Chapter 9 – Pie Charts
• Reading and interpreting pie charts
Chapter 7 – Circles
• Parts of a circle
• Finding circumference and area of a circle
• More on area and perimeter
Chapter 8 – Area and Perimeter of composite figures
• Area and perimeter
• Word problems Strand 2: Measurement 
Standard M2.2: Solving measurement problems

MA 2.1 (3) Find the circumference and area of circles.
MA 2.2 (1) Solve problems involving area and perimeter of quadrilaterals and circles.
MA 5.1 (1) Read data from line graphs and pie-charts.
MA 6.1 (1) Apply diverse methods for problem-solving.
MA 6.1 (2) Appropriately apply mathematical and technological knowledge, skills and processes for problem-solving in various situations.
MA 6.1 (3) Suitably provide reasoning for decision-making and appropriately present the conclusions reached.
MA 6.1 (4) Accurately and succinctly use mathematical language and symbols for communication of concepts and presentation.
MA 6.1 (5) Link various bodies of mathematical knowledge, and link mathematical knowledge, principles and processes with those of other disciplines
MA 6.1 (6) Attain ability for creative thinking. • Discover Maths 6B: Textbook and workbook
• Notebook
• Worksheets
Chinese
(CH16201)

1、《Hello,华语!》12册第一课
2、《Hello,华语!》12册第五课
第一课生词:
戏台、表演演、布袋戏、孙悟空、演戏、技术、重要、艺术。本事、一路上、打败、妖怪、愿意、电影、拍摄、电影院、播放。(加粗是会写的字)
2、交际功能:
  1)学会如何表达对事物的感受,描述环境的特色。
2)能理解他人的理想并进行对话。
3、语法点:
A、“更……
B、越来越……
C、……+才
D、不只是……更是……
E、向+n+V+来的;
4、重点句型:
D:一边……一边……
E:time +就……
F:比较喜欢爱……

5、四字成语:头昏眼花
第五课
1、生词:
天灯、天空、飘、许多、灯笼、心愿、枝、毛笔、遇到、丰富、接、幸运、看法、困难、零钱、丢、水池、漂、折、鹤、心想事成、(加粗的是要求会写的)
2、交际功能:学会使用并且表达祝福。

3、语法点:
A:V开
B:再……也……
C:……拿/用……V……
D:……是用……做的
E:越+V+越+adj
4、重点句型:
A:我来教你+V
B:不知道……才……
C:……要做什么?
5、四字成语:
心想事成、美梦成真、
《Hello,华语!》第12册课本、练习本、worksheet、习作簿、weekly  writing.
中文课外读物:《伊索寓言》《格林童话》《一千零一夜》《安徒生童话》

ภาษาไทย
(ท16101) หลักและการใช้ภาษา
-  คำราชาศัพท์
-  ภาษาถิ่น
-  ประโยค กลุ่มคำ
วรรณคดีและวรรณกรรม
-  สุภาษิตสอนหญิง
-  นิทานพื้นบ้านและเพลงพื้นบ้าน ท1.1 ป.6/1 อธิบายการนำความรู้และความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต
ท4.1 ป.6/1 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
ท4.1 ป.6/2 ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
ท4.1 ป.6/4 ระบุลักษณะของประโยค
ท5.1 ป.6/1 แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ท5.1 ป.6/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
หน้า 54-61
หน้า 63-69
หน้า 71-77
หน้า 243-250
หน้า 258-263
คณิตศาสตร์
(ค16101) บทที่  8 ทิศและแผนผัง
-  การบอกตำแหน่งโดยใช้ทิศ
-  มาตราส่วน
-  การอ่าน , การเขียนแผนที่และแผนผัง
บทที่  9 รูปสี่เหลี่ยม
-  รูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ
-  เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม
-  การสร้างรูปสี่เหลี่ยม
-  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ
-  โจทย์ปัญหา
บทที่  10  รูปวงกลม
-  ส่วนต่าง ๆของรูปวงกลม
-  การหาความยาวรอบรูปวงกลม
-  การหาพื้นที่รูปวงกลม
-  โจทย์ปัญหา
ค 2.1 ป.6/2  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม
ค  2.1 ป.6/3  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของวงกลม
ค  2.2 ป.6/1  จำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากสมบัติของรูป
ค  2.2 ป.6/2  สร้างรูปสามเหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้านและขนาดของมุม     หนังสือเรียน
หน้า  21 – 42
หน้า  43 - 76
หน้า  77 - 90
วิทยาศาสตร์
(ว16101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  สารในชีวิตประจำวัน
- สารรอบตัว
- การเปลี่ยนแปลงของสาร
- การจำแนกประเภทของสาร
- การแยกสาร
- ผลของสารต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ว3.1 ป.6/1  ทดลองและอธิบายสมบัติของของแข็ง  ของเหลว  และแก๊ส
ว3.1 ป.6/2  จำแนกสารเป็นกลุ่มโดยใช้สถานะหรือเกณฑ์อื่นที่กำหนดเอง
ว3.1 ป.6/3  ทดลองและอธิบายวิธีการแยกสารบางชนิดที่ผสมกัน  โดยการร่อน  การตกตะกอน  การกรอง  การระเหิด  การระเหยแห้ง
ว3.1 ป.6/4  สำรวจและจำแนกประเภทของสารต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยใช้สมบัติและการใช้ประโยชน์ของสารเป็นเกณฑ์
ว3.1 ป.6/5  อภิปรายการเลือกใช้สารแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ว3.2 ป.6/1  ทดลองและอธิบายสมบัติของสาร  เมื่อสารเกิดการละลายและเปลี่ยนสภานะ
ว3.2 ป.6/2  วิเคราะห์และอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่และมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไป
ว3.2 ป.6/3 อภิปรายการเปลี่ยนแปลงของสารที่ก่อให้เกิดผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
  หนังสือเรียนหน้า 85-115
ใบงาน  สมุดจด
สังคมศึกษา 
(ส16101) สาระเศรษฐศาสตร์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล 
- ภาษีและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษี
- สิทธิของผู้บริโภค และสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น
- การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น  
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
- การใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
- ลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  
ตัวชี้วัด ส 3.2 ป. 6/1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคารและรัฐบาล 
ตัวชี้วัด  ส 3.2 ป. 6/2 ยกตัวอย่างการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด  ส 5.1 ป. 6/1 ใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ (แผนที่ ภาพถ่ายชนิดต่าง ๆ ระบุลักษณะสำคัญทางกายภาพและสังคมของ
ตัวชี้วัด  ส 5.1 ป. 6/2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ

หน้า 173- 178
หน้า179 – 183
หน้า 184 - 189
หน้า 191 – 198
หน้า 264 - 275
หน้า 277 - 285
หน้าที่พลเมืองฯ
(ส16231) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวาและชุมชน 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน
- ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน  

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔    พลเมืองดีมีวินัย   
-   ข้อตกลง กติกา  กฎ ระเบียบในห้องเรียนและโรงเรียน  
-   บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียน 
ตัวชี้วัด ส 2.1 ป. 6/1 ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน 

ตัวชี้วัด ส 2.1 ป. 6/1  ติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   
ข้อ  6 ปฏิบัติตนและแนะนำผู้อื่นให้ปฏิบัติตามข้อตกลง  กติกา กฎ ระเบียบ ของห้องเรียนและโรงเรียน 
ข้อ 7  เห็นคุณค่าและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ในกิจกรรมของห้องเรียนและโรงเรียน 
ข้อ 10 ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง 

หน้า 101 – 110
หน้า 112 - 118
ใบความรู้

ประวัติศาสตร์ 
(ส16102) หน่วยการเรียนรู้ที่3 อาณาจักรรัตนโกสินทร์ 
- ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์   
- ภูมิปัญญาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์  
ส 4.3 ป.6/3 ยกตัวอย่างผลงานของบุคคลสำคัญด้านต่าง ๆ สมัยรัตนโกสินทร์
ส 4.3 ป.6/4  อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ หน้า 249 – 254 บฝ.หน้า 37 – 39

หน้า 255 – 261  บฝ.หน้า 40 – 45

Copyright © 2011 Designed by Sunflower Trilingual School
Sunflower Trilingual School 39/10 Moo 4 Ekachai-Sethakit Rooad, Kogkrabue, Muang, Samutsakorn 74000
Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4 Fax : (034)823 470
Email : info@sunflowerschool.ac.th