ขอบข่ายการออกข้อสอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4


ประเภทข่าว : Education_News

วันที่ประกาศข่าว 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13:40:01


ขอบข่ายการออกข้อสอบประเมินผลกลางภาค
2nd Semester / Academic Year 2018 Grade 4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
วิชา / Subject เนื้อหา / Topic and Details ตัวชี้วัด/Indicator
ผลการเรียน/Leaning Outcome  หมายเหตุ / Reference
English
(EN14101) Unit 10 Pictures
Unit 11 The Diving Lesson
Unit 12 Coral Reefs 

Revision 4 
Unit 13 Millie’s London Diary
Unit 14 The Romans Macmillan English Language 
Book pgs.88 – 129
Macmillan English Practice 
Book pgs. 70 – 103

Textbook 
Worksheets
Notebook

Health and Physical Education
(HP14101) Unit 3
Chapter 5: Surrounding environment 
Importance of the environment
Environmental problems which affect our health
How to preserve the environment 
Chapter 6: Emotion and health
Emotions and feelings
How emotions and feelings affect your health
How to promote positive emotions
Chapter 7 Food and healthy  products
Buying food and health products
How to choose food and health products
Labels of food and health products  H4.1Gr4/1: Explain relationship between the environment and health

H4.1Gr4/2: Explain states of emotions and feelings affecting health

H4.1Gr4/3: Analyze data on labels of food and health product to make consumption choices
Textbook 
Worksheets
Notebook

Science
(SC14101) Chapter 7: Light and
Objects

Chapter 6: Gravitational
Force
Standard SC2.3
Understanding of energy
changes and energy transfer.
The interaction between matter
and energy. Energy in daily life.
Natural of wave phenomena
involving light, sound and waves.
As well as the knowledge to
better use.

Standard SC2.2
Understanding the nature of the
force on a daily basis. The result
of the force acting on the object.
The motion of the object as well
as the knowledge to better use. Science Notebook
Textbook pages 103-108
Workbook pages 69-77

Science Notebook
Textbook pages 91-99
Workbook pages 62-68
Math
(MA14101) Chapter 9:
Decimals

Chapter 10:
Adding and subtracting decimals

Chapter 11:
Decimals and money

Chapter 14:
Symmetry
M 1.1.5 Read ad write decimals with up to 3 decimals places to represet the fiven amounts of things, and use objects/models to represent the given decimals.
M1.1.6 Compare and order decimals with up to 3 decimal places I different contexts.

M 1.1.15 Find the sums and differences of decimals with up to 3 decimal places.
M 1.1.16 Show the word to find answers of two-step word problems involving addition and subtraction of decimals, with up to 3 decimals places.
M 1.1.16 Show the word to find answers of two-step word problems involving addition and subtraction of decimals, with up to 3 decimals places.

 3.1 Be able to identify which 2-D geometric figure has the axes of symmetry and tell the number of its axes
M 3.2  Use geometric figures to create various designs / patterns. EPB Discover Maths 4B 
Workbook:1 to 21
Textbook: 1 to 21

EPB Discover Maths 4B 
Workbook:23to40
Textbook: 23to36

EPB Discover Maths 4B 
Workbook:43to58
Textbook:39 to 58

EPB Discover Maths 4B 
Workbook: 95to102
Textbook:83 to 89
Chinese
(CN14201)


第一课   小龙生病了
第二课   很高兴认识你
第三课   中秋节晚会 词汇:生病、痛、抱、推、一共、女儿、健康、听说、前天、严重、差不多、声音
语法:
1.是……,还是……
2……了以后,再……

词汇:图书馆、借、去年、今年、更、菜单、点菜、够、味道、工作、周末、便宜、认识、日记、希望、见面
语法:
1.数词+多
2.更……

词汇:中秋节、晚会、请、光临、戴、箱、柚子、办、代表、念、诗、月饼、大声、表演、躺
语法:
1.S+V+着+……
2.是……,也是……
3.很久以前,……

ppt
worksheethomework
练习本P2-P23
ภาษาไทย
(ท14101) หลักภาษา
1. การใช้พจนานุกรม
2. ประโยค
3. คำขวัญ 
4. กลอนสี่ 
5. สำนวน

วรรณคดีและวรรณกรรม
1. นิราศเดือน
2. คำประพันธ์สุภาษิต....ให้ข้อคิดสอนใจ
       
  ท.4.1 ป.4/3 ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของคำ)
ท4.1 ป.4/4 แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา)
ท 4/1 ป.4/5 แต่งบทร้อยกรองและคำขวัญ
ท 1.1 ป.4/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ท 2.2 ป.4/2 เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสม)
ท 4.1 ป. 4/6 บอกความหมายของสำนวน
ท 2.1 ป.4/8 มีมารยาทในการเขียน
ท 1/1 ป.4/3 อ่านเรื่องสั้นๆตามเวลาที่กำหนดและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน
ท1.1 ป.4/7 อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน
ท 5.1 ป. 4/1 ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านและนิทานคติธรรม หนังสือภาษาไทย ป. 4
คณิตศาสตร์
(ค14101) บทที่ 7  ทศนิยม ค 1.1 ป.4/5  อ่านและเขียนทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง แสดงปริมาณของสิ่งของต่างๆ และแสดงสิ่งต่างๆ ตามทศนิยมที่กำหนด
ค 1.1 ป.4/6  เปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่งจากสถานการณ์ต่างๆ
ค 1.1 ป.4/15  หาผลบวก ผลลบของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง
ค 1.1 ป.4/16  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก การลบ 2 ขั้นตอนของทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง หนังสือคณิตศาสตร์ เล่ม 2 
หน้า 20 - 29
วิทยาศาสตร์
(ว14101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรงและการเคลื่อนที่ 
บทที่ 1 มวลและน้ำหนัก
- มวลและแรงโน้มถ่วง

บทที่ 2 ตัวกลางของแสง
- ตัวกลางของแสง
- การมองเห็นสิ่งต่างๆ ผ่านวัตถุที่มากั้น ว.2.2 ป4/1  ระบุเหตุผลของแรงโน้มถ่วงที่มีต่อวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ว2.3  ป4/1  จำแนกตัวกลางโปร่งใส  โปร่งแสงและวัตถุทึบแสง จากลักษณะของการมองเห็น สิ่งต่างๆ ผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ โดยใช้เหตุผลเชิงประจักษ์ หนังสือเรียนหน้า 106-110 ใบงาน  สมุดจด


หนังสือเรียนหน้า 123-135ใบงาน  สมุดจด
สังคมศึกษา 
(ส14101) สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
หน่วยที่1 ลักษณะทางกายภาพของจังหวัด                                                     -   การเข้าใจพื้นที่จังหวัดและลักษณะทางกายภาพของจังหวัด-พื้นที่สัมพันธ์สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและการดำเนินชีวิต
-   การใช้แผนที่และภาพถ่ายเพื่อการเรียนรู้จังหวัด ส5.1 ป.4/1  สืบค้นและอธิบายลักษณะสำคัญทางกายภาพของจังหวัดตนเองด้วยใช้แผนที่และภาพถ่าย
ส 5.1 ป. 4/2 ระบุแหล่งทรัพยากรและสิ่งต่างๆในจังหวัดตนเองด้วยแผนที่และภาพถ่าย
ส 5.1 ป. 4/3 ใช้แผนที่อธิบายความสำคัญของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในจังหวัด
ส 5.1 ป. 4/1 วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในจังหวัด หนังสือสังคมฯ
หน้า 250-272
หน้าที่พลเมืองฯ
(ส14231) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พอดีพอกินพอเพียง
-   พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-   หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการเรียนรู้
-   ปฏิบัติตนตามพระบรมราโชวาทหลักการทรงงานและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อ 5 )
-   ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง
(ข้อ10) ในสมุด
ประวัติศาสตร์ 
(ส14102) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทย
-   พัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
-   พัฒนาการของมนุษย์ยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย
-   หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติ ส 4.2 ป.4/1 อธิบายการตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์โดยสังเขป
ส 4.2 ป.4/2 ยกตัวอย่างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษยชาติในดินแดนไทย หนังสือประวัติศาสตร์
หน้า28-56

Copyright © 2011 Designed by Sunflower Trilingual School
Sunflower Trilingual School 39/10 Moo 4 Ekachai-Sethakit Rooad, Kogkrabue, Muang, Samutsakorn 74000
Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4 Fax : (034)823 470
Email : info@sunflowerschool.ac.th