ขอบข่ายการออกข้อสอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/ 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


ประเภทข่าว : Education_News

วันที่ประกาศข่าว 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13:37:45


ขอบข่ายการออกข้อสอบประเมินผลกลางภาค
2nd Semester / Academic Year 2018 Grade 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วิชา / Subject เนื้อหา / Topic and Details หมายเหตุ / Reference
English
(EN13101) Reading and Vocabulary:
Unit 10 Meet the Dinosaurs
Unit 11 The Big Dinner
The Elephant Man, Chapters 1,2

Handwriting:
Each child should be able to write his/her full name in cursive.  Students should be able to write full sentences with correctly formed letters in cursive handwriting.

Grammar and Structures: 
Past Tense Verbs: 

Opposites
Contractions Macmillan English Textbook pgs.88-103 
The Elephant Man Handouts given by teacher
(compiled in each child’s Elephant Man Reading Portfolio)

My Name and Letter Formation Handouts given in class by the teacher, The Elephant Man Handouts (compiled in each child’s Elephant Man Reading Portfolio)

Macmillan English Textbook pgs 88-91, 95, 96-98, 100,101, Elephant Man Handouts, English Notes Notebook 

Macmillan English Textbook pg. 91
Macmillan English Textbook pg.99
Health and Physical Education
(HP13101) UNIT 3
Chapter 7: How to take care of your teeth
Parts of the teeth
Functions of teeth
How to take care of teeth 

Chapter 8: Accident prevention
Accident at home
Accident at school
Accident while travelling
Textbook
Worksheets 
Science
(SC13101) Unit 6: Water
  Water sources and uses
Properties of water
Water Quality
Conservation of water

Unit 7: Air
Components of air
Importance of air
Movement of air Notebook
Textbook pages 84-97
Workbook pages 63-68

Notebook
Textbook pages 100-109
Workbook pages 70-73
Math
(MA13101) Chapter 10: Time
Chapter 11: Bar Graph
Chapter 12: Money  Tb. pp.2-17 & Wb. pp. 1-14
 Tb. pp. 22-29 & Wb. pp. 17-27
 Tb. pp. 34-51 & Wb. pp. 29-48
 Chapter Tests & monthly test
Chinese
(CN13201) 一、介绍你自己
Nǐ jiào shénmen míngzi?
你叫什么名字
Nǐ jīnnián duōshǎo suì? 
你今年多少岁?
Nǐ láizì nǎlǐ?
你来自哪里?
Nǐ shì  zuò shénmen de? 
你是做什么的?
Nǐ xǐhuan shénmen?
你喜欢什么?
二、职业
hùshi   
护士  
fúwùyuán  
服务员
jǐnchá 
警察
yīshēng 
医生
chúshī 
厨师
chūzūchēsījī 
出租车司机
yùndòngyuán 
运动员
三、起床以后的活动
qǐchuáng
起床
shuāyá
刷牙
xǐliǎn
洗脸
xǐzǎo
洗澡
chī zǎofàn
吃早饭
shū tóufa
梳头发
chuān yīfu
穿衣服
xiān        zài       jiēzhe     ránhòu              
我先XX,再XX,接着XX,然后XX,
zuìhòu
最后XX。
四、课的名称
tǐyù
体育课
yīnyuè
音乐课
měishù
美术课

diànnǎo 
电脑课
zhōngwén
中文课
jiāo
xx老师教我们……。
五、方向
wǎngshàng  
往上
wǎngxià  
往下
wǎngzuǒ  
往左
wǎngyòu  
往右    
qián 

hòu 

zuǒzhuǎn  
左转
yòuzhuǎn 
右转 1. Key words and sentence in the textbook P5-P7
2. PPT for class 
ภาษาไทย
(ท13101) หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำ
บทที่ 4  ลูกแกะของซาฟียะห์
หนังสือเรียนภาษาพาที
บทที่ 9  คิดไปรู้ไป
- คำที่มีเครื่องหมายทัณฑฆาต
บทที่ 10  นอกเมือง  ในกรุง
- คำนาม (คำนามสามัญ,คำนามวิสามัญ)
บทที่ 11  ส่งข่าว...เล่าเรื่อง
- คำสรรพนาม
- การเขียนจดหมาย
บทที่ 12  ประชาธิปไตยใบเล็ก
- คำกริยา
- คำที่ใช้ อำ และ อัม
- คำที่ใช้ ใอ  ไอ  ไอย  และ  อัย
หน้า 68 - 83

หน้า 111 -120

หน้า 123 - 132

หน้า 135 - 149


หน้า 151 - 159

หนังสือแบบฝึกหัดภาษาไทย ป.๓

คณิตศาสตร์
(ค13101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เงิน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  เวลา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  ข้อมูลและแผนภูมิ หนังสือคณิตศาสตร์ หน้า  42 – 61
หนังสือคณิตศาสตร์ หน้า  65 – 89
หนังสือคณิตศาสตร์ หน้า  130 – 149
วิทยาศาสตร์
(ว13101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 น้ำในท้องถิ่นของเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 อากาศรอบตัวเรา หนังสือวิทยาศาสตร์ หน้า 113 – 136
หนังสือวิทยาศาสตร์ หน้า 140 - 152
สังคมศึกษา 
(ส13101) สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
หน่วยที่ 1  แผนผัง แผนที่ และภาพถ่ายในชุมชน 
หน่วยที่ 2  ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีผลต่อสภาพสังคมในชุมชน
หนังสือสังคมฯ
หน้า 250-266
หน้าที่พลเมืองฯ
(ส13231) หน่วยที่ 3 สร้างสุขด้วยพอเพียง
-  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-  หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในสมุด

ประวัติศาสตร์ 
(ส13102) สาระที่ 5 ประวัติศาสตร์
หน่วยที่ 4 การสถาปนาอาณาจักรไทย หนังสือประวัติศาสตร์
หน้า 36-47

Copyright © 2011 Designed by Sunflower Trilingual School
Sunflower Trilingual School 39/10 Moo 4 Ekachai-Sethakit Rooad, Kogkrabue, Muang, Samutsakorn 74000
Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4 Fax : (034)823 470
Email : info@sunflowerschool.ac.th