ขอบข่ายการออกข้อสอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


ประเภทข่าว : Education_News

วันที่ประกาศข่าว 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13:34:57


ขอบข่ายการออกข้อสอบประเมินผลกลางภาค
2nd Semester / Academic Year 2018 Grade 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วิชา / Subject เนื้อหา / Topic and Details หมายเหตุ / Reference
English
(EN12101) Unit 10 Suki’s day
Unit 11 Here comes the train!
Unit 12 We all love the mall

Revision 4
Unit 13 Dani can count!
Unit 14 Splish, splash, splosh Macmillan English Language Book pgs.88 – 129
Macmillan English Practice Book pgs. 70 – 103


Health and Physical Education
(HP12101) Unit 4: 
Chapter 10: accidents and preventions 
Accidents on land
Accidents on water
Chapter 11 Warning signs and symbols
Warning signs and symbols
Chapter 12: Fire 
Causes of fire 
Dangers from fire
Fire prevention
Fire escape
Textbook: Health and Physical Education
Worksheets 
Notebook
Science
(SC12101) Force and Motion
Chapter 5: Magnets
Properties of Magnets
Uses of Magnets
Energy
Chapter 6: Electricity
Forms of energy
Electrical energy
Static electricity  • Primary Education Smart+
Prathomsuksa 2
Textbook pages 64-90
Workbook pages 46-63
Worksheets
Notebook
Math
(MA12101) Chapter 10:
Multiplying by 4,5 and 10

Chapter 11:
Dividing by 4, 5 and 10
 
 Chapter 12:
   Time

Chapter 18:
Patterns with shapes
EPB Discover Maths 2B
Workbook: 1 to 13
Textbook: pages 1 to 11
EPB Discover Maths 2B
Workbook: 17 to 29
Textbook: pages 19 to 30

EPB Discover Maths 2B
      Workbook: 41 to 47
      Textbook: pages 37 to 48

EPB Discover Maths 2B
      Workbook: 119  to 127
      Textbook: 127  to  132

Chinese
(CN12201) 第一(dìyī)课(kè) 帮(bāng)我(wǒ)拿给(nágěi)他(tā)
词汇(cíhuì):午餐(wǔcān)、每个(měigè)、帮(bāng)、这么(zhème)、石头(shítou)、木头(mùtou)、纸(zhǐ)、船(chuán)、娃娃(wáwá)、柜子(guìzi)、小鸟(xiǎoniǎo)、机器人、正方形(zhèngfāngxíng)、长方形(chángfāngxíng)、圆形(yuánxíng)、三角形(sānjiǎoxíng)、橘(jú)色(sè)、绿色(lǜsè)、红色(hóngsè)
汉字(hànzì):每(měi)、些(xiē)、正(zhèng)、方(fāng)、吧(ba)
句型:V+吧+!
          ……有很多……。
         S会不会+V+?
         这么+adj +!
第二(dìèr)课(kè)  你(nǐ)想(xiǎng)当(dāng)什么(shénme)?
词汇(cíhuì):照相(zhàoxiàng)、美国(měiguó)、日本(rìběn)、泰国(tàiguó)、印度(yìndù)、墨西哥(mòxīgē)、土耳其(tǔěrqí)、中国(zhōngguó)、菲律宾(fēilǜbīn)、头发(tóufà)、眼睛(yǎnjīng)、鼻(bí)子(zi)、耳(ěr)朵(duo)、嘴(zuǐ)巴(bā)、最(zuì)、照(zhào)片(piàn)、警(jǐng)察(chá)、护(hù)士(shi)、医(yī)生(shēng)、老(lǎo)师(shī)
汉(hàn)字(zì):耳(ěr)、朵(duǒ)、面(miàn)、片(piàn)、从(cóng)
句型:VV。
          S从哪里来?
          S从+国家+来。
         长大以后,我想当……。
主题1:水灯节
主题2:父亲节
主题3:科技世界——通信进步 ① Hello,华语!4
P4-19
②Hello,华语!4 练习本   P2-13
③Worksheet
④PPT

ภาษาไทย
(ท12101) ภาษาพาที
บทที่ 6 มีน้ำใจ
บทที่ 7 นักคิดสมองใส
บทที่ 9 รักพ่อรักแม่
วรรณคดีลำนำ
บทที่ 4 ไก่แจ้แซ่เสียง หนังสือภาษาพาที
หน้า 86 – 99
หน้า 104 – 115
หน้า 138 – 151
หนังสือวรรณคดีลำนำ
หน้า 46 - 57
คณิตศาสตร์
(ค12101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 6
   -  การคูณ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
   -  เวลา  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
   -  การหาร 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
   -  แบบรูป  หนังสือคณิตศาสตร์ ( เล่ม 1) 
หน้า 143 -161
หนังสือคณิตศาสตร์ ( เล่ม 1) 
 หน้า 8 -18
หนังสือคณิตศาสตร์ ( เล่ม 2) 
หน้า 60 – 85
หนังสือคณิตศาสตร์ ( เล่ม 2 ) 
หน้า 128 -130
วิทยาศาสตร์
(ว12101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แรงในธรรมชาติ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ของเล่น ของใช้ไฟฟ้า หนังสือวิทยาศาสตร์ หน้า 93 – 104
หนังสือวิทยาศาสตร์ หน้า 112 - 126
สังคมศึกษา 
(ส12101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สินค้าและบริการในชีวิตประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 รายได้ รายจ่าย และการออม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ หนังสือสังคมฯ 
หน้า 145-146, 149, 151-152
หนังสือสังคมฯ
หน้า 154-157, 160-162, 164-167, 
171-172
หนังสือสังคมฯ
หน้า 174-182
หน้าที่พลเมืองฯ
(ส12231) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความสัมพันธ์ของตนเองและครอบครัวในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน หนังสือสังคมฯ หน้า 127-128, 132-133
ประวัติศาสตร์ 
(ส12102) หน่วยการเรียนรู้ที่  3    บุคคลสำคัญ หนังสือประวัติศาสตร์ หน้า 46-54

Copyright © 2011 Designed by Sunflower Trilingual School
Sunflower Trilingual School 39/10 Moo 4 Ekachai-Sethakit Rooad, Kogkrabue, Muang, Samutsakorn 74000
Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4 Fax : (034)823 470
Email : info@sunflowerschool.ac.th