ขอบข่ายการออกข้อสอบประเมินผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


ประเภทข่าว : Education_News

วันที่ประกาศข่าว 14 ธันวาคม 2561 เวลา 11:39:14


Midterm Examination Scope
ขอบข่ายการออกข้อสอบประเมินผลกลางภาค
2nd Semester / Academic Year 2018 Grade 1 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วิชา / Subject เนื้อหา / Topic and Details หมายเหตุ / Reference
English
(EN11101) Basic Vocabulary 
• Family
• Morning routine
• Transportation and travel
• Farm and zoo animals
• Shapes and sizes 
Phonics
• Long Vowel a Unit 1 (cake, rake, tape, cape, gate, date)
• Long Vowel a Unit 2 (name, game, cane, Jane, vase, case)
• Long Vowel i Unit 1 (time, lime, pine, line, pipe, wipe)
• Long Vowel i Unit 2 (bike, mike, tire, fire, five, dive)  Worksheets on basic vocabulary

First Step in Phonics 4 -Long Vowels
Pages 4-9 Long Vowel a Unit 1 

Pages 10-15 Long Vowel a Unit 2

Pages 16-21 Long Vowel i Unit 1

Pages 22-27 Long Vowel i Unit 2 

Health and Physical Education
(HP11101) Unit 3
Chapter 6: Our health
 Take care of belongings
Chapter 7: Common illnesses
 Illnesses usually found in school
 Illnesses symptoms 
 Textbook: Primary Health and    
                    Physical education 

 Worksheets     
Science
(SC11101) Matters and Properties
Chapter 4: Materials
A. Materials and Properties
B. Groupings of materials
C. Combinations of materials to make objects • Primary Education Smart+
Prathomsuksa 1
- Textbook pages 59-78
- Workbook pages 51-59
• Worksheets
• Notebook
Math
(MA11101) Chapter 17: Shapes
Chapter 10: Numbers to 100
Chapter 11: Addition within 100
Chapter 12: Subtraction within 100  Wb. pp. 113-127 & Tb. pp. 98-111
 Wb. pp. 1-11 &  Tb. pp. 2-19
 Wb. pp. 13-26 & Tb. pp. 22-31
 Wb. pp. 29-42 & Tb. pp. 34-42
Chapter Tests & Monthly Test
Chinese
(CN11201) 一、 生日快乐
(一)  词汇:
生日,快乐,你们,我们,他们/她们,玩,画画,礼物,睡觉
(二) 句型:
- 我们一起唱歌/画画/跳舞/吃…/喝…
- 我喜欢…
- 生日快乐/谢谢你/谢谢你们
二、 我的书包
(一) 词汇:书包,书,铅笔,橡皮擦,有,没有,漂亮,和,是/不是。
(二) 句型:
- 这是什么东西?
这是…
- 谁有/没有…?
- 哪个是…?
- …的书包里有/没有…和…
三、  科技世界
交通工具:公共汽车,汽车,出租车,火车,摩托车,自行车,小船,飞机。
• 《Hello,华语!》
第一课到第二课(p4-p17)
ภาษาไทย
(ท11101) ภาษาพาที
บทที่ 7 เรื่อง เพื่อนรัก เพื่อนเล่น
บทที่ 8 เรื่อง พูดเพราะ
บทที่ 9 เรื่อง  เกือบไป
วรรณคดีลำนำ
บทที่ 5 เรื่อง เรารักเมืองไทย
บทที่ 6 เรื่องตั้งเอ๋ยตั้งไช่
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 27 - 35
หน้า 62 - 77
หน้า 78 - 89
หน้า 90 - 105

หน้า 38 - 47 
หน้า 48 - 57
หน้า 144 – 185

คณิตศาสตร์
(ค11101) หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
   -  รูปเรขาคณิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10
   -  จำนวนนับ 21ถึง 100
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12
   -  การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13
   -  การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่ม 2)หน้า 14-29
หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่ม 2)หน้า 41-69
หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่ม 2)หน้า 93-108
หนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (เล่ม 2)หน้า 115-132
วิทยาศาสตร์
(ว11101) หน่วยที่  3  สิ่งต่างๆรอบตัวเรา
บทที่  1  วัสดุรอบตัวเรา
               เรื่องที่  1  วัตถุและวัสดุ
                           -   ชนิดของวัสดุมีอะไรบ้าง
                           -   วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติอย่างไร
               เรื่องที่  2  วัสดุในชีวิตประจำวัน
                           -   วัตถุต่างๆทำจากวัสดุอะไรบ้าง   หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์  หน้า 1-19
ใบงาน
สังคมศึกษา 
(ส11101) สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ หน้า 135 - 174/ ใบงาน
หน้าที่พลเมืองฯ
(ส11231) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
- การมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตย หนังสือสังคมศึกษา
หน้า 125 – 127
ประวัติศาสตร์ 
(ส11102) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  
- สัญลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทย
หน้า 42 – 49/ แบบฝึกหัด

Copyright © 2011 Designed by Sunflower Trilingual School
Sunflower Trilingual School 39/10 Moo 4 Ekachai-Sethakit Rooad, Kogkrabue, Muang, Samutsakorn 74000
Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4 Fax : (034)823 470
Email : info@sunflowerschool.ac.th