ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนใจการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมปลายโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ปีการศึกษา 2553
การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยอาศัยหลักสัปปุริสธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
การแก้ไขปัญหาการอ่าน เขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
การแก้ปัญหาการไม่เก็บรักษาอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
การแก้ปัญหาการไม่เข้าเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
การพัฒนาคุณภาพในด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
ศึกษาผลการใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
การใช้แบบฝึกทักษะการคัดลายมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
ศึกษากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
พัฒนาการว่ายน้ำโดยใช้แขนท่าฟรีสไตล์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
ศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
การแก้ไขเรื่องการแสดงมิติในการเขียนภาพด้วยวิธีการสอนโดยการสาธิต
การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียนกับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาสังคมศึกษา โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ประจำภาคเรียนที่ 1
การใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
การศึกษาความสามารถในการอ่านประโยคของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านประโยค ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
ศึกษาการสอนพูดโดยใช้แผ่นป้ายสำหรับเด็กออทิสติก
กรณีศึกษาการปฏิเสธการไม่เรียนหนังสือของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
กรณีศึกษาวิธีการใช้สัญลักษณ์ช่วยจำของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
การแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดความกล้าแสดงออกโดยกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติประกอบการเล่านิทานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาดนตรีไทย (การปฏิบัติระนาด) ของนายภัสพนธ์ โฆษะนันทฤกษ์
วิธีการแก้ปัญหาการมาโรงเรียนสายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
การใช้วิธีสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มเกมแข่งขัน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
สำรวจทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน)
ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านทำนองเสนาะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องจำนวน 1 10 ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการสอนโดยใช้เกมเสริมการเรียน
การใช้เกมบัตรคำเพื่อพัฒนาการเขียนมาตราตัวสะกด ในวิชาภาษาไทยของ เด็กชายปภพ ไชยรัตน์ติเวช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ของเด็กชายอิงคทัช สมบัติกำจร
ผลการใช้แบบฝึกหัดการเขียนคำอ่านเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

Copyright © 2011 Designed by Sunflower Trilingual School
Sunflower Trilingual School 39/10 Moo 4 Ekachai-Sethakit Rooad, Kogkrabue, Muang, Samutsakorn 74000
Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4 Fax : (034)823 470
Email : info@sunflowerschool.ac.th