การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ประจำปี พ.ศ.2558


ประเภทข่าว : ข่าวการศึกษา

วันที่ประกาศข่าว 29 มกราคม 2559 เวลา 10:18:49??????????????
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน?(สพฐ.)?ร่วมกับสถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี?(สสวท.)
จะดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์?และ?คณิตศาสตร์?ประจำปี?พ.ศ.2558
?รอบที่?1?ในวันเสาร์ที่?14?พฤศจิกายน?พ.ศ.2558?นั้น?สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครได้กำหนดสถานที่จัดสอบ
?คือ?โรงเรียนเอกชัย?โดยกำหนดการสอบดังนี้
??
09.30???11.30?น.??วิชาคณิตศาสตร์??ชั้นประถมศึกษาปีที่?3?และชั้นประถมศึกษาปีที่?6
13.00???15.00?น.??วิชาวิทยาศาสตร์??ชั้นประถมศึกษาปีที่?3?และชั้นประถมศึกษาปีที่?6
?????????????ในการนี้นักเรียนในปกครองของท่านได้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าโครงการดังกล่าวข้างต้น?ทางโรงเรียนจึงใคร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่จะเข้าสอบ
?ไปรายงานตัว?ณ?บริเวณอาคารหลังโค้ง?ก่อนเวลาสอบและให้นำบัตรประจำตัวสอบ?(?สามารถพิมพ์จากระบบออนไลน์?)?ไปแสดงในวันสอบด้วย

?????????????

Copyright © 2011 Designed by Sunflowers Trilingual School
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4
Fax : (034)823 470 Email : info@sunflowerschool.ac.th