Copyright © 2011 Designed by Sunflower Trilingual School
โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4 Fax : (034)823 470
Email : info@sunflowerschoo.ac.th