• EN|TH


  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนใจการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมปลายโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ปีการศึกษา 2553
  การจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยอาศัยหลักสัปปุริสธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
  การแก้ไขปัญหาการอ่าน เขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
  การแก้ปัญหาการไม่เก็บรักษาอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
  การแก้ปัญหาการไม่เข้าเข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
  การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
  การพัฒนาคุณภาพในด้านการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
  การฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
  ศึกษาผลการใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน และการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนต่างชาติ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
  การใช้แบบฝึกทักษะการคัดลายมือ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
  ศึกษากระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
  พัฒนาการว่ายน้ำโดยใช้แขนท่าฟรีสไตล์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
  ศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
  การแก้ไขเรื่องการแสดงมิติในการเขียนภาพด้วยวิธีการสอนโดยการสาธิต
  การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียนกับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาสังคมศึกษา โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ประจำภาคเรียนที่ 1
  การใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
  การศึกษาความสามารถในการอ่านประโยคของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านประโยค ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
  ศึกษาการสอนพูดโดยใช้แผ่นป้ายสำหรับเด็กออทิสติก
  กรณีศึกษาการปฏิเสธการไม่เรียนหนังสือของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
  กรณีศึกษาวิธีการใช้สัญลักษณ์ช่วยจำของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
  การแก้ปัญหานักเรียนที่ขาดความกล้าแสดงออกโดยกิจกรรมแสดงบทบาทสมมติประกอบการเล่านิทานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาดนตรีไทย (การปฏิบัติระนาด) ของนายภัสพนธ์ โฆษะนันทฤกษ์
  วิธีการแก้ปัญหาการมาโรงเรียนสายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
  การใช้วิธีสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มเกมแข่งขัน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
  สำรวจทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน)
  ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านทำนองเสนาะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
  การใช้วิธีการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องจำนวน 1 10 ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จากการสอนโดยใช้เกมเสริมการเรียน
  การใช้เกมบัตรคำเพื่อพัฒนาการเขียนมาตราตัวสะกด ในวิชาภาษาไทยของ เด็กชายปภพ ไชยรัตน์ติเวช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา
  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ของเด็กชายอิงคทัช สมบัติกำจร
  ผลการใช้แบบฝึกหัดการเขียนคำอ่านเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

  Copyright © 2011 Designed by Sunflowers Trilingual School
  โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4
  Fax : (034)823 470 Email : info@sunflowerschool.ac.th