กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพมหานคร